Senin, 30 Mei 2011

Fungsi Rangkaian Kawasan Setempat (LAN)

LAN digunakan untuk mengkongsikan sumber seperti tempat storan dan pencetak (printer). Pelayan fail (file server) menggunakan tempat storan yang besar untuk menyimpan data secara pusat untuk ramai pengguna, manakala pelayan pencetak (print server) mengendalikan pencetakan dokumen pada pencetak sesuatu pejabat.

LAN dapat disambungkan kepada LAN dan WAN yang lain melalui titi dan penghala.

LAN berkelajuan tinggi dapat menampung hantaran grafik dan video untuk membolehkan telepersidangan antara beberapa pengguna. Sesuatu LAN dapat digunakan untuk pemprosesan teragih (distributed processing) yang melibatkan beberapa stesen kerja untuk mencapai kadar pemprosesan yang tinggi. Kegunaan LAN meluas dalam pejabat, kilang dan kampus universiti untuk tujuan mencapai sumber komputer dan mengkongsikan data.

2.

Kelebihan dan Kekurangan LAN

LAN membolehkan pengguna mengkongsikan sumber komputer dan perisian. Sekiranya sesuatu sumber rosak, pengguna juga dapat mencapai sumber yang lain yang mungkin terdapat pada komputer lain dalam LAN tersebut. Tambahan, kebanyakan komponen dalam sesuatu LAN dapat diubah dan diperbaiki secara berasingan, memudahkan perubahan LAN tersebut.

Biasanya, kadar penghantaran data melalui LAN adalah lebih tinggi dan ralat yang dialami adalah rendah berbanding dengan sistem WAN. Data boleh disimpan pada komputer yang berlainan tetapi masih dapat dicapai secara pantas daripada mesin berlainan.

Namun, sistem komputer yang mempunyai fungsi LAN adalah lebih mahal berbanding dengan sistem berasingan. Pengurusan dan pemeliharaan sistem LAN juga memerlukan sumber manusia. Sistem yang dikongsi juga mestilah dapat menampung tahap kegunaan daripada berbilang pengguna pada LAN tersebut.

Contohnya, kabel yang digunakan mestilah dapat menampung kadar penghantaran data yang diperlukan, dan tempat storan mestilah mencukupi. Tambahan, OS dan perisian yang digunakan mestilah diperbaiki (upgraded) dari masa ke semasa untuk mengelakkan masalah keselamatan dan pepijat (bugs) yang wujud dalam perisian tersebut.

3.

Topologi Rangkaian Asas

1.

Topologi Bas

Topologi Bas digunakan dalam rangkaian LAN yang asal (Ethernet), yang merupakan suatu kabel sepaksi yang dikongsi oleh semua sumber rangkaian. PC dan peranti mencapai rangkaian melalui kegunaan ‘tap’ yang merupakan peranti pasif (passive device). Kad perantaramukaan rangkaian (Network Interface Card: NIC) terdapat pada PC untuk mengawal penghantaran dan penerimaan isyarat elektrik kepada kabel sepaksi tersebut.

Penghantaran isyarat elektrik dapat dilakukan secara penghantaran jalur asas (baseband) ataupun penghantaran jalur lebar (broadband). Penghantaran data baseband menggunakan Pengekodan Manchester untuk menghantar data melalui bas tersebut. Isyarat baseband menggunakan kesemua spektrum kabel dan hanya satu isyarat dapat dihantar pada seketika. Oleh sebab itu, hanya satu stesen kerja haruslah menghantar data pada sesuatu ketika supaya mengelakkan perlanggaran isyarat (signal collision). Protokol Kawalan Pencapaian Media (Media Access Control Protocol) digunakan untuk mengawal pencapain bas tersebut.

Namun, penghantaran isyarat secara baseband adalah dwihala (bidirectional), dan isyarat daripada sesuatu stesen kerja dihantar melalui kedua-dua hala kabel yang disambung kepadanya.

2.

Topologi Bas Berbentuk Bintang (Star)

LAN Ethernet terkini merupakan topologi bas berbentuk bintang. Walaupun bentuk fizikalnya berbentuk bintang, rekabentuk logikalnya merupakan topologi bas yang digunakan untuk LAN Ethernet sejak permulaannya. Ciri-ciri penghantaran data untuk LAN Ethernet berbentuk star adalah serupa dengan topologi bas.

Hab digunakan untuk menghantar isyarat antara stesen kerja dan sumber rangkaian yang lain. Kabel pasangan terpiuh serta penyambung RJ-45 digunakan untuk menyambungkan stesen kerja kepada hab. Biasanya sesuatu hab mempunyai bilangan port berjumlah 8, 16, ataupun 24 port. Suatu port khas digunakan untuk menyambungkan sesuatu hab kepada hab yang lain.

Kesemua PC yang disambung kepada mana-mana hab yang disaling-sambungkan akan menerima isyarat yang dihantar oleh sesuatu PC. Tiada penapisan (filtering) ataupun penghalaan (routing) berlaku dalam hab. Sistem ini disebut sebagai rangkaian berkongsi (shared network). Topologi bintang tersebut biasa digunakan untuk menubuhkan LAN sebab kosnya yang rendah dan langkah pemasangan yang mudah. Namun, untuk menampung trafik yang tinggi, suis (switch) boleh digunakan untuk menggantikan hab.

3.

Topologi Gelang (Ring)

Topologi gelang menghubungkan PC dalam sesuatu gelang logikal secara penghantaran data jalur asas (baseband). Penghantaran data berlaku secara sehala mengelilingi gelang tersebut. Data yang dihantar oleh PC asal mestilah dikeluarkan oleh PC tersebut untuk mengelakkan data tersebut dihantar secara berterusan.

NIC topologi gelang berfungsi pengulang (repeater) yang bertugas:

(Bypass): data tidak disalin kepada PC, dan digunakan untuk nod tidak aktif ataupun rosak

Salin (Copy): data disalin kepada PC supaya PC dapat semak data yang dialamatkan kepadanya

Tulis (Write): data daripada PC dimasukkan ke dalam gelang supaya dihantar kepada PC yang lain. Data tersebut akhirnya akan pulang kepada penghantar dan dikeluarkan.

Pengulang tersebut menjanakan semula (regenerates) isyarat yang diterima supaya menjadi isyarat digital yang elok semasa ia meninggalkan pengulang tersebut. Pengulang hanya menyebabkan masa lengah 1 bit sahaja supaya membolehkan penghantaran data secepat mungkin.

Seperti topologi bas Ethernet berbentuk bintang, topologi fizikal topologi gelang juga berbentuk bintang dan sebuah Unit pencapaian berbilang-stesen (Multi-station Access Unit – MAU) digunakan untuk menyambungkan setiap PC kepada PC yang lain secara gelang logikal. Ia berbeza daripada hab sebab data yang dihantar dituju kepada PC hilir (downstream) dan bukan kepada semua PC secara serentak.

Penyambungan beberapa MAU dilakukan secara menyambungkan sesuatu MAU kepada MAU yang lain secara gelang logikal.

4.

Topologi Tanpa-dawai (Wireless LAN Topology)

Topologi tanpa-dawai menggunakan penghantar-terima (transceiver) radio pada NIC untuk mencapai Titik Pencapaian (Access Point – AP) yang terdapat dalam julat penghantaran isyaratnya. Biasanya jarak perkhidmatan adalah 15 m sehingga 240 m.

Set Pelayanan Asas (Basic Service Set) merupakan sel perkhidmatan sesuatu AP, manakala Set Pelayanan Panjang (Extended Service Set) menyambungkan sekumpulan AP melalui LAN untuk membentuk suatu LAN secara logical.

Piawaian IEEE 802.11 merupakan piawaian LAN tanpa-dawai yang merangkumi kadar penghantaran 2 Mbps sehingga 11 Mbps. Kelebihan LAN tanpa-dawai adalah kebolehan seseorang pengguna bergerak ke tempat lain tanpa menukarkan sambungannya.

5.

Perbandingan topologi berlainan

4.

Protokol Kawalan Pencapaian Media
(Medium Access Control Protocols – MAC)

Protokol MAC membolehkan sesuatu PC menhantar data ke LAN. Disebabkan LAN adalah rangkaian siaran (broadcast network), maka hanya satu PC sahaja yang dibenarkan menghantar data pada seketika masa. Untuk sistem broadband, hanya satu PC dibenarkan menghantar data kepada sesuatu saluran pada seketika masa.

Kategori Protokol MAC termasuk:

Protokol berasaskan pertelagahan (Contention Based Protocols): seperti Capaian Berbilang Penderiaan Pembawa dengan Pengesanan Perlanggaran (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – CSMA/CD)

Protokol Pusingan Robin (Round Robin Protocols): seperti Laluan gelang (token passing)

Protokol Penempahan (Reservation Protocols): seperti Prioriti Tuntutan (Demand Priority)

1.

Protokol berasaskan pertelagahan

Protokol Pertelagahan merupakan protokol Datang Dulu Layan Dulu (First Come First Serve – FCFS), iaitu PC pertama yang mendapati saluran tidak digunakan akan menghantar data. CSMA/CD merupakan protokol paling terkenal yang digunakan dalam LAN topologi bas dan bas berbentuk bintang.

CSMA/CD merupakan protokol dupleks-setengah. PC mengesan media untuk menentukan sama ada PC lain sedang menghantar data. Jika ya, ia akan tunggu dan mengesan sekali lagi. Masa tungguan tersebut bergantung kepada jenis protokol CSMA/CD yang digunakan. Jika tidak, PC tersebut akan menghantar data melalui media. Setiap PC pada LAN akan menerima isyarat tersebut walaupun ia dituju kepada PC tertentu sahaja. PC dituju akan menerima data dan memproseskannya, manakala PC lain mengabaikan data tersebut.

Sekiranya perlanggaran (collision) berlaku, PC punca penghantaran data tidak dapat menerima isyarat yang dihantarnya dengan betul. Ia berlaku sekiranya lebih daripada satu PC menghantar data pada masa yang sama. Disebabkan masa lengah penghantaran (propagation delay) antara PC yang berlainan, dua PC mungkin tidak mengesan penghantaran data dan cuba menghantar data pada masa tersebut, yang disebut sebagai Tetingkap Perlanggaran (collision window).

Sekiranya trafik pada rangkaian adalah kurang, maka perlanggaran jarang berlaku. Kemungkinan perlanggaran meningkat apabila trafik menjadi sesak. Oleh sebab itu, protokol CSMA/CD merupakan Protokol Tanpa Penentuan (Non-Deterministic Protocol) sebab masa penghantaran data tidak dijamin.

Masa pengesanan untuk CSMA/CD bergantung kepada algoritma yang digunakan:

Algoritma Tak-Berterusan (Non-persistent Protocol) menunggu untuk tempoh rawak (random delay) apabila media sedang digunakan sebelum cuba mengesan media lagi. Algorithma ini tidak begitu cekap sebab kemungkinan media tidak digunakan lagi sebaik sahaja ia dikesan

Algoritma 1-Berterusan (1-Persistent Protokol) mengesan media secara berterusan sehingga media tidak lagi digunakan, dan menghantar data secara segera. Sekiranya 2 PC mengamalkan algortima tersebut, perlanggaran akan berlaku

Algoritma p-Berterusan (p-Persistent Protokol) mengesan media secara berterusan sehingga media tidak lagi digunakan, dan kemudiannya menghantar data berdasarkan probabiliti p, ataupun menunggu tempoh rawak berdasarkan probabiliti (1-p). Ia dapat mengelakkan masalah algoritma 1-Berterusan secara memilih nilai p yang sesuai

2.

Protokol Pusingan Robin

Setiap PC menghantar data secara giliran secara adil. Oleh sebab itu, setiap PC yang ingin menghantar data mestilah menunggu gilirannya. Protokol Laluan Token (Token Passing Protokol) adalah protokol pusingan robin yang terkenal yang digunakan oleh Rangkaian Gelang Token (Token Ring Network) dan Rangkaian Bas Token (Token Bus Network).

Masa penungguan untuk menghantar data ditentukan, dan ia dikenal sebagai Protokol Berpenentuan (Deterministic Protocol)

Kelemahan Protokol Gelang Token adalah kekompleksan perisian yang diperlukan untuk mengawal token:

Apa harus dilakukan jika token hilang?

Siapa yang menjana token baru?

Adakah dua PC boleh menjanakan token, menyebabkan dua token wujud dalam gelang?

Rangkaian Bas Token digunakan dalam kilang untuk mengawal mesin pengeluaran. Ia menggunakan protokol laluan token pada topologi bas untuk mengimplementasikan gelang secara logikal.

Namun, teknologi rangkaian gelang token tidak popular sebab kelajuan dan kosnya tidak boleh bersaing dengan teknologi CSMA/CD.

3.

Protokol Penempahan

Protokol Prioriti Tuntutan (Demand Priority Protocol) yang berdasarkan IEEE 802.12 merupakan protokol penempahan yang menghantar permintaan kepada hab pusat untuk menghantar data. Hab pusat menyemak talian daripada setiap stesen kerja secara pusingan robin. Selepas permintaan telah diterima, permintaan prioriti tinggi dilayan dahulu sebelum permintaan prioriti rendah. Ia mempunyai ciri Laluan Token semasa tahap trafik yang tinggi, dan ciri CSMA/CD semasa tahap trafik rendah.

5.

SubLapisan MAC

Model OSI diperbaiki secara membahagikan Lapisan Pautan Data menjadi Sublapisan MAC dan Sublapisan Kawalan Pautan Logikal (Logical Link Control – LLC).

Sublapisan MAC menakrifkan format bingkai data (data frame) yang termasuk kepala (header), alamat fizikal, kod kesan ralat (error detection codes) dan maklumat kawalan (control information). Sublapisan LLC menakrifkan pengalamatan logikal dan kawalan ralat (error control) serter kawalan aliran (flow control).

6.

Format Bingkai IEEE 802

IEEE mencipta sekumpulan protokol yang disebut sebagai IEEE 802, yang menakrifkan format bingkai MAC untuk teknologi rangkaian berlainan.

Format 802.3 untuk CSMA/CD menggunakan preamble untuk menyegerakkan (synchronize) penerima kepada isyarat data, dan menggunakan alamat destinasi dan punca yang merupakan alamat NIC 48-bit yang unik. Saiz minima sesuatu bingkai adalah 64 bait, dan bingkai kurang daripada 64 bait (runt) dicampak. Untuk mengelakkan keadaan ini, bait pad (padding bytes) ditambah kepada sesuatu mesej untuk menjadikannya sekurang-kurangnya 64 bait. Hasil Tambah Semak (checksum) digunakan untuk mengelakkan ralat semasa penerimaan data.

Format bingkai 802.5 (Gelang Token) berbeza dengan CSMA/CD yang menggunakan alamat 2 atau 4 bait untuk destinasi dan punca.

Walaupun kesemua format bingkai mempunyai kepala, hasil tambah semak, alamat punca dan destinasi, ia tidak serupa formatnya dan bingkai Rangkaian CSMA/CD tidak dapat dihantar kepada Rangkaian Gelang Token secara terus. Setiap stesen kerja yang mempunyai NIC tertentu hanya dapat disambung kepada stesen kerja lain yang menggunakan teknologi serupa sahaja. Penghantaran data antara rangkaian berlainan teknologi memerlukan titi (bridge).

2.

Pengantaraan LAN (White 7,8)

1.

Contoh Sistem LAN

1.

Ethernet

Ethernet merupakan sistem LAN pertama dan paling umum digunakan terkini. Ia berdasarkan topologi bas atau bas berbentuk bintang, dan menggunakan CSMA/CD sebagai MAC. IEEE 802.3 merupakan piawaian untuk rangkaian Ethernet. Kelajuan Ethernet yang biasa adalah 10 Mbps, 100 Mbps dan 1000 Mbps (Gigabit Ethernet).

2.

Gelang Token

Rangkaian Gelang Token diamalkan oleh IBM, dan menggunakan kadar penghantaran data 4 Mbps, 16 Mbps, dan 100 Mbps pada masa terkini. Namun, ia semakin kurang digunakan dalam LAN sebab kos dan pencapaiannya tidak meluas.

Perantaramukaan Teragih Data Gentian (Fiber Data Distributed Interface – FDDI) 100 Mbps dicipta untuk mengatasi masalah kadar penghantaran data yang rendah dalam rangkaian Gelang Token. Optik Gentian digunakan untuk menyambung nod kepada MAU, dan terdapat dua gelang yang digunakan untuk menghantar data secara dwihala. Sesuatu nod boleh disangkut (attached) kepada satu ataupun dua gelang tersebut. Tambahan, pengekodan 4B/5B digunakan untuk mengelakkan frekuensi penghantaran data menjadi 200 MHz sekiranya pengekodan Manchester diamalkan.

FDDI juga mengubahkan cara laluan token supaya setiap nod dapat menambahkan data yang dihantarnya selepas mesej yang dihantar oleh nod sebelumnya. FDDI merupakan teknologi yang biasanya digunakan untuk rangkaian tulang belakang semasa Ethernet dan Gelang Token masih berkelajuan 10 Mbps dan 16 Mbps. Namun ia semakin kurang diamalkan sejak Gigabit Ethernet diperkenalkan.

3.

100VG-AnyLAN

Teknologi ini menggunakan Pencapaian Prioriti Tuntutan (IEEE 802.12) untuk mencapai kadar data 100 Mbps.Ia dapat menampung format Ethernet dan Gelang Token melalui Kabel Cat-3 tetapi umumnya menggunakan Kabel Cat-5 untuk penghantaran data.

Sesuatu LAN 100VG-AnyLAN boleh dilata (cascaded) sehingga 3 lapisan melalui port lata (cascade port). Namun, serupa dengan FDDI, ia kurang diamalkan disebabkan kewujudan Gigabit Ethernet.

2.

Contoh Rekabentuk LAN

Rekabentuk LAN untuk sesuatu pejabat untuk:

E-mel

Pangkalan data

Pencapaian terhad ke Internet

Pencetak warna

Disebabkan keperluan perisian dan pencapaian rangkaian tidak memerlukan perkhidmatan masa-nyata, maka teknologi CSMA/CD boleh diamalkan. 100 Mbps Ethernet mempunyai kos setara dengan 10 Mbps dan dapat menampung keperluan pejabat tersebut serta membolehkan perkembangan LAN tersebut. Optik gentian digunakan untuk menyambung dua hab yang dipasang untuk mengatasi masalah jarak antara dua hab tersebut.

Rekabentuk LAN untuk seseorang penghuni rumah untuk mengkongsi talian telefon ke Internet dan menyaling-tukar data antara dua PC:

3.

Pengantaraan LAN (LAN Internetworking)

Pemasangan LAN dalam setiap pejabat mewujudkan isu pengantaraan LAN tersebut supaya pengguna dapat mencapai data daripada pejabat lain untuk menjalankan tugas mereka. Get laluan (gateway) digunakan untuk tugas tersebut. Jenis-jenis get laluan termasuklah: titi, hab, suis, dan penghala.

Pengantaraan juga diperlukan sekiranya dua LAN menggunakan teknologi yang berlainan. Tambahan, sesuatu LAN yang terlalu sesak boleh dibahagikan menjadi dua atau lebih LAN yang diantarakan sesama sendiri.

Pengantaraan juga dapat mempertingkatkan keselamatan dan menyenangkan pengendalian LAN untuk pejabat di tempat berlainan dalam sesuatu bangunan. Tambahan, pencapaian sistem mainframe daripada PC juga dapat dibekalkan melalui pengantaraan LAN.

4.

Titi

Pada mulanya, titi digunakan untuk mengantarakan dua LAN yang serupa. Titi telah diperbaiki supaya dapat mengantarakan dua LAN berlainan, e.g., Ethernet dan Gelang Token. Titi boleh ditakrif sebagai peranti yang mengantarakan dua LAN melalui sublapisan MAC.

Titi berfungi menapis (filter) trafik mengikut alamat destinasi supaya hanya menghantar bingkai kepada destinasi yang terdapat pada LAN yang berkenaan. Trafik antara dua PC dalam LAN yang sama tidak akan dihantar kepada LAN yang lain. Penukaran format bingkai juga boleh dilakukan supaya mengantarakan dua LAN berlainan teknologi.

1.

Titi Lutsinar (Transparent Bridge)

Titi tersebut menggunakan maklumat daripada bingkai yang dihantar untuk mengetahui punca sesuatu bingkai. Pelajaran ke belakang (backward learning) digunakan untuk membina jadual alamat untuk sesuatu LAN. Sekiranya alamat destinasi tidak terdapat dalam jadual alamat sesuatu LAN, maka bingkai akan dituju kepada LAN lain.

Pelajaran ke belakang mengambil masa untuk membina jadual alamat tersebut. Pada mulanya, bingkai akan dituju kepada LAN yang lain walaupun destinasinya terdapat pada LAN yang sama. Selepas destinasi menjanakan bingkai, maka titi akan merekodkan alamatnya dalam jadual LAN tersebut dan tidak lagi menujukan bingkai tersebut kepada LAN lain.

2.

Penukaran format bingkai

Sekiranya LAN yang diantarakan oleh titi merupakan LAN berbeza, maka kepala bingkai akan diubah menjadi kepala yang sesuai untuk destinasinya. E.g., Kepala bingkai Ethernet diubah menjadi Kepala bingkai Gelang Token apabila ia diantarakan oleh titi.

Titi dikenal sebagai Peranti Lapisan 2 disebabkan ia memproses kepala bingkai MAC sahaja.

Sekiranya topologi rangkaian terdiri daripada lebih daripada satu pautan antara dua LAN, algoritma pepohon rentang (spanning tree algorithm) akan menentukan laluan yang digunakan untuk menuju bingkai daripada sesuatu LAN kepada LAN yang untuk mengelakkan gelung (loop).

3.

Titi Penghalaan Punca (Source Routing Bridge)

Titi penghalaan punca digunakan dalam Rangkaian Gelang Token. Tiada jadual yang disimpan dalam titi, tetapi pemacu NIC dalam PC menjanakan hala (route) daripada punca kepada destinasi dan menambahkan maklumat tersebut kepada bingkai supaya titi dapat menujunya ke destinasi. Disebabkan kekurangan ruang dalam medan alamat bingkai gelang token, maka bingkai tidak boleh dituju melalui lebih daripada 7 titi.

Bingkai Penemuan (discovery frame) dihantar pada mulanya, yang akan diantarakan oleh setiap titi kepada LAN bersebelahan. Halanya direkodkan dalam bingkai tersebut sehingga ia diterima oleh destinasi. Bingkai tersebut akan dihantar balik kepada punca dengan rekod halanya supaya ia boleh menggunakan maklumat tersebut untuk penghantaran bingkai seterusnya.

4.

Titi Jauh (Remote Bridge)

Titi jauh digunakan untuk menyambung dua LAN yang dipisahkan oleh jarak yang jauh melalui WAN. Format bingkai mestilah ditambah dengan kepala WAN supaya menjadi format bingkai WAN supaya dihantar kepada titi jauh yang lain. Apabila bingkai itu diterima, kepala WAN ditanggalkan supaya bingkai MAC yang asal boleh dihantar kepada destinasinya.

5.

Hab (Hub)

Hab merupakan peranti yang menghubungkan dua atau lebih stesen kerja menjadi suatu topologi bas berbentuk bintang dan menyiarkan (broadcast) data yang diterima daripada sesuatu port kepada semua port yang lain. Ia tidak memproseskan bingkai tersebut. Hab boleh diurus (managed hub) ataupun tidak diurus (unmanaged hub). Hab diurus boleh dikawal secara jauh untuk mendapat maklumat trafik, kegunaan, dll. Hab tidak diurus hanya menjalankan tugasnya tanpa sebarang kawalan.

6.

Suis (Switch)

Hab tidak dapat menampung keadaan trafik sesak. Suis merupakan gabungan hab dan titi yang menapis bingkai supaya mensegmenkan rangkaian. Kegunaan suis dapat memperbaiki prestasi rangkaian CSMA/CD secara mengurangkan perlanggaran yang berlaku.

Suis lebih pantas daripada titi sekiranya ia mengamalkan seni bina laluan potong (cut-through architecture) yang tidak menyimpan bingkai sebelum ia dituju kepada LAN destinasi. Kelemahan seni bina tersebut adalah bingkai yang mempunyai ralat terus dituju tanpa menyemak hasil tambah semaknya. Perkakasan suis mestilah dapat menampung kadar penghantaran data yang tinggi supaya dapat mengantarakan beberapa port berlainan.

Suis boleh mengantarakan segmen berkongsi (shared segment) ataupun segmen khas (dedicated segment) berdasarkan keperluannya.

Segmen khas boleh digunakan untuk membina LAN maya (virtual LAN) yang menakrifkan topologi LAN berdasarkan port suis dan keperluan perisian. Hanya trafik yang dituju kepada VLAN tertentu akan dihantar kepada PC yang dijadikan ahli VLAN tersebut.

Suis digunakan untuk memisahkan trafik yang tidak bercanggah daripada diterima oleh PC lain. Ini akan mempertingkatkan kadar penghantaran data antara mesin-mesin dalam LAN. Sekiranya terdapat terlalu banyak trafik yang dituju kepada sesuatu pelayan, maka dua NIC boleh dipasangkan kepada pelayan supaya dapat melayan lebih banyak permintaan secara pengasingan trafik melalui suis tersebut.

1.

Suis Dupleks-Penuh (Full Duplex Switches)

Disebabkan trafik diasingkan melalui suis, kita boleh menggunakan dua sambungan untuk membekalkan perkhidmata dupleks penuh kepada setiap stesen kerja yang disambung terus kepada port suis. Ini dapat menggandakan kadar penghantaran data menjadi dua kali kadar half-dupleks yang diamalkan dalam rangkaian berkongsi.

7.

Pelayan Rangkaian (Network Server)

Pelayan rangkaian boleh merangkumi komputer mikro sehingga mainframe, yang bertugas menyimpan data dan melakukan pemproposesan berkelajuan tinggi.

Beberapa ratus MB RAM dibekalkan untuk kegunaan pelayan. Pelayan juga dilengkapi dengan lebih daripada satu pemproses (multi-processor) untuk mempercepatkan pemprosesan data. Tambahan, Perantaramuka Sistem Komputer Kecil (Small Computer System Interface – SCSI) biasanya digunakan untuk menyambung cakera keras kepada sistem pelayan supaya mencapai kadar penghantaran data yang tinggi.
Tatasusunan Lewah Cakera Bebas (Redundant Array of Independent Drives – RAID) boleh digunakan untuk mengatasi masalah kehilangan data akibat cakera terkandas (crash). Pita sandar (tape backup) digunakan untuk menyandar data cakera untuk kegunaan pemulihan (recovery) secara otomatik dan kerap. Bekalan Kuasa Tanpa Gangguan (Uninterrupted Power Supply – UPS) digunakan untuk mengelakkan kehilangan kuasa elektrik tidak dijangka.

8.

Penghala (Router)

Penghala digunakan untuk menghantar data antara dua rangkaian yang mempunyai alamat rangkaian yang berlainan. Contohnya, pencapaian Internet.

Kepala MAC ditanggalkan oleh router dan diganti dengan kepala yang bersesuaian untuk rangkaian yang lain tersebut.

Penghala juga boleh mengamalkan ciri-ciri Tembok Api (Firewall) yang mengamalkan polisi kawalan pencapaian (access control policy) antara dua rangkaian. Penghala maju juga dapat menampung Kualiti Perkhidmatan (Quality of Service) yang menjamin kadar penghantaran data, kadar ralat dan lain-lain parameter berkenaan untuk sesuatu sesi penghantaran data. Ini diperlukan untuk perkhidmatan masa nyata (real-time service) yang digunakan oleh telepersidangan, penghantaran video dan audio, dll.

9.

Pembaikan Pengantaraan LAN

Untuk membolehkan pencapaian Internet daripada pejabat, talian T1, Penghala dan alamat IP diperolehi.

Disebabkan peningkatan tahap trafik akibat pencapaian ke Internet, maka rangkaian asal tidak dapat menampung trafik yang terkini. Separuh pengguna mencapai pangkalan data secara kerap, manakala separuh pengguna mencapai Internet secara kerap. Untuk mengasingkan trafik tersebut, satu suis dipasangkan pada rangkaian untuk mengganti hab, dan pelayan pangkalan data disambung terus kepada suis tersebut. Rangkaian ini dapat menampung keperluan pengguna pada masa ini.

0 komentar:

Posting Komentar